4hostweb
Live Support
4HostWeb Support


ข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)

4HostWeb.com (ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้

ข้อตกลงการให้บริการเว็บโฮสติ้ง
 1. เราไม่รับเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก การข่มขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือเนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker, Warez, Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่น ๆ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท เป็นต้น

  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือ กับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

 2. เราไม่รับเว็บไซต์ที่เข้ามาใช้บริการแล้ว ไม่มีการดูแลการใช้งานของเว็บไซต์ หรือการทำงานของ Script ใด ๆ ก็ตาม ที่ได้ติดตั้งไว้ จนส่งผลกระทบต่อระบบ และทรัพยากรของระบบโดยรวม เช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การติดไวรัส การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ เป็นต้น

  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบ Website Files, Script Files, E-mail Files, Database Files ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หรือหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

 3. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ นำพื้นที่โฮสติ้ง หรืออีเมล์ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free E-mail และ Free Hosting และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่ เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
 4. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการเว็บไซต์ หรือส่วนอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการเอง เช่น การปรับปรุงหรืออัพโหลดเว็บไซต์ การตั้งค่าอีเมล์และติดตั้งอีเมล์ภายในส่วนของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการให้ เว้นแต่ผู้ให้บริการเห็นสมควร
 6. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 7. ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการโฮสติ้งของผู้ให้บริการ

ข้อตกลงการให้บริการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่น

 1. เราจะทำการย้ายข้อมูลผ่านระบบจัดการโฮสติ้ง Directadmin โดยจะสั่ง backup จากผู้ให้บริการรายเดิม และมา restore ที่โฮสติ้งของ 4HostWeb โดยลูกค้าต้องเตรียม Username และ Password เพื่อ login เข้าระบบจัดการโฮสติ้ง Directadmin ของผู้ให้บริการรายเดิม
 2. กรณีเป็นระบบจัดการโฮสติ้งอื่น ที่ไม่ใช่ Directadmin เราจะทำการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ให้เฉพาะไฟล์ ผ่านทาง ftp เท่านั้น ไม่รวมถึงดาต้าเบส MySQL และข้อมูล Email
 3. เราจะทำการย้ายข้อมูลเว็บไซต์ให้แค่ 1 ครั้ง ตอนเปิดการให้บริการใหม่เท่านั่น

ข้อตกลงการให้บริการโดเมนเนม

 1. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนเนมต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียนโดเมนไปแล้วนั่น ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ 100%
 2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบชื่อโดเมนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก หากเกิดการฟ้องร้องผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปที่ E-mail Address ที่ผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลการสมัครไว้เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำชื่อโดเมนไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้องขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้บริการจะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
 5. ในการย้ายโดเมน ผู้ใช้บริการต้องย้ายโดเมนหลังจากจดทะเบียนโดเมนไปแล้ว 60 วัน หากเกิดปัญหาในส่วนของข้อมูลเว็บไซต์ระหว่างการย้ายโดเมน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ

ข้อตกลงการคืนเงินค่าบริการ

ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม) ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 30 วัน ( โดยผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำการใด ๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการ การคืนเงินค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ)
 1. ผู้ใช้บริการแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนเงินค่าบริการ
 3. หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนเงินค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที
 4. ระยะเวลาการคืนเงินค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 อาทิตย์
หมายเหตุ

* ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)

Last Update: 12/12/52
ลิขสิทธิ์ © 2561 4HostWeb.com. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด.
Uptime