4hostweb
Live Support
รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน
Domain Names by WebNic
Internet Data Center
CAT Telecom Network

จดโดเมน, Domain Registration

การจดโดเมน co.th รับจดโดเมน go.th Domain Registration ข้อกำหนดจดโดเมน ac.th คุณเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% มีระบบจัดการโดเมนให้ด้วย ตรวจเช็คชื่อโดเมน
domain, โดเมนเนม
 • จดโดเมน กับเราคุณเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100%
 • คุณจะได้รับ User ID และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบจัดการโดเมนเนม (Domain Name Control Panel) เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ หรือเปลี่ยนแปลงค่า Domain Name Server (DNS) ได้เองตลอด 24 ชม.
 • คุณสามารถ Lock หรือ Unlock โดเมนเนม ได้ด้วยตัวคุณเอง
 • ไม่มีข้อผูกมัดในการให้บริการ โดยคุณสามารถนำโดเมนเนม ไปใช้บริการเว็บโฮสติ้งรายอื่นได้ และย้ายโดเมนได้เองตลอดเวลา
 • มีระบบป้องกันข้อมูล Whois โดเมน (ยกเว้น .th)
 • รับจดโดเมน #, #, #, #, #, #, #

รับจดโดเมน, domain, โดเมนเนมตรวจเช็คชื่อโดเมน Check Domain Availability


พิมพ์ชื่อโดเมน (เช่น: domain.com) ไม่ต้องมี www

กฎการตั้งชื่อ Domain Name
 • สามารถใช้ตัวอักขระ a-z, ตัวเลข 0-9 และเครื่องหมาย – (hyphen)
 • ไม่เกิน 63 ตัวอักษร (ไม่รวมนามสกุล .ac.th, .co.th, .go.th, อื่นๆ)
 • โดเมนเนมไม่สามารถขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย – (hyphen)
 • โดเมนเนมไม่สามารถไว้ท้ายสุด ก่อนนามสกุล .ac.th, .co.th, .go.th, อื่นๆ

รับจดโดเมน, domain, โดเมนเนมนโยบายและข้อกำหนด โดเมนเนม .th

จดโดเมน, domain, โดเมนเนม


 • จดโดเมน .ac .th

  รับจดโดเมน .ac.th ผู้ที่สามารถจดโดเมน .ac.th ได้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า และการจดโดเมน .ac.th ต้องใช้เอกสารหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งสถานศึกษาได้ ให้ออกหนังสือรับรองระบุใจความดังนี้ หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของสถานศึกษา และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดยท่านผู้อำนวยการของสถานศึกษา
 • จดโดเมน .co .th

  รับจดโดเมน .co.th ผู้ที่สามารถจดโดเมน .co.th ได้ จะต้องเป็นนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ และชื่อโดเมนต้องสอดคล้อง เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือชื่อย่อมาจากชื่อองค์กร และการจดโดเมน .co.th ต้องใช้เอกสาร หนังสือรับรองนิติบุคคล, ใบทะเบียนการค้า (ท.ค.0401/พ.ค.0401) หรือใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

 • จดโดเมน .go .th

  รับจดโดเมน .go.th ผู้ที่สามารถจดโดเมน .go.th ได้ ต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลไทย และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาลไทย โครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้น ๆ เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมน go.th คือ เอกสารคำร้องขอจดโดเมน จากผู้บริหารหน่วยงานนั้น โดยเป็นหนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมน .go.th ส่งให้ทางผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ กระทรวง/กรม ต้นสังกัด รับทราบ

  PDF ( เอกสารออกโดย CIO )
  PDF ( เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO )
 • จดโดเมน .in .th

  รับจดโดเมน .in.th สามารถจดโดเมน .in.th ได้ทั้งองค์กรหรือบุคคลทั่วไป และการจดโดเมน .in.th สำหรับองค์กร ต้องใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและชื่อผู้ถือครอง และการ จดโดเมน .in.th สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ และเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย
  สำหรับบุคคลทั่วไป กรณีผู้ถือครองโดเมนอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

  PDF ( สำหรับบุคคลทั่วไป )
 • จดโดเมน .or .th

  รับจดโดเมน .or.th เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น และการจดโดเมน .or.th ต้องใช้เอกสาร หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือหนังสือจัดตั้งมูลนิธิ

  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ ให้แสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย รายนามคณะกรรมการ, วัตถุประสงค์, ที่อยู่ สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ

หมายเหตุ

# ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือเป็นอักษรย่อ และเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ นิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร เท่านั้น

## จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมน ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนม แฟ็กซ์มาที่เบอร์โทรศัพท์ 043 053 610 หรือ Scan เอกสารส่งมาที่อีเมล์ support@4hostweb.com

### หลังจากแจ้งการชำระเงินค่าบริการกลับมาหาเราแล้ว คุณสามารถใช้งานได้ภายใน 1 - 24 ชม.

Last Update: 02/12/61
ลิขสิทธิ์ © 2561 4HostWeb.com. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด.
Uptime